Taisyklės ir sąlygos

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje „Flokonės idėjos“ taisyklės

1. Sąvokos:

1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Šiaulių filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Flokonės idėjos“, juridinio asmens kodas 145906638, PVM mokėtojo kodas LT459066314, registruotos buveinės adresas Tilžės g 9C, Šiauliai.

1.2. flokonesidejos.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.flokonesidejos.lt

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas ir pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris.

1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo flokonės idėjos  parduotuvėje taisyklės“, įskaitant elektroninę parduotuvę.

1.7. Prekių atsiėmimo centrai –  Tilžės g 9c, Šiauliai arba Naugarduko g 55A/Žemaitės g 26, Vilnius

2. Bendrosios nuostatos:

2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles, su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su prekių pirkimo – pardavimo Flokonės idėjos  taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu flokonesidejos.lt susijusios sąlygos.

2.2. Pirkti flokonesidejos.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas,susipažinęs ir patvirtindamas Taisykles patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes flokonesidejos.lt.

2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

2.4. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas:

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti flokonės idėjos prekes pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. Internetu: flokonesidejos.lt;

3.1.2. Pardavėjo biure: Tilžės g 9c, Šiauliai arba Naugarduko g 55A/Žemaitės g 26, Vilnius.

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes  Taisyklių 3.1. punkte nurodytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens ar Įmonės duomenis.

3.3. Prekių užsakymo atsiėmimą biure pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis.

3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

3.5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Flokonės idėjos duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės:

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes flokonesidejos.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes „Garantijos ir Grąžinimai“ skiltyje nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai:

5.1. Pirkėjas, naudodamasis flokonesidejos.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų flokonesidejos.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas, pirkimo metu teigiamai pažymėjęs skiltyje ,,Užsakyti naujienlaiškį”, sutinka gauti ,,flokonės idėjos” naujienlaiškius su specialiais pasiūlymais.

5.4. Pirkėjas, gavęs prekes turi jas išpakuoti t.y. nelaikyti uždaroje pakuotėje. Transportavimo metu prekės gali sudrėkti, susigūlėti  dėl temperatūrų skirtumų, todėl būtina jį išpakuoti.

6. Pardavėjo teisės:

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų flokonesidejos.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti flokonesidejos.lt esančių elementų išdėstymą.

6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti flokonesidejos.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų flokonesidejos.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

7. Pardavėjo įsipareigojimai:

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų flokonesidejos.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis flokonesidejos.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.3. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai:

8.1. Prekių kainos flokonesidejos.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis flokonesidejos.lt parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

8.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

8.2.1.naudojantis elektronine bankininkyste;

8.2.2. banko pavedimu;

8.2.3. grynaisiais pinigais užsakymo pateikimo metu Pardavėjo biure;

8.2.4. naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga.

8.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 8.2.4 punkte įtvirtintą atsiskaitymo būdą), pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Negavus apmokėjimo per 7 kalendorines dienas, Jūsų užsakymas bus atšauktas automatiškai.

8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

8.5. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninių klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

8.6. Pardavėjas, skelbdamas akciją, specialų pasiūlymą prekėms ar prekių grupėms, informuoja Pirkėją, jog prekių nuolaidos nėra sumuojamos su kitomis nuolaidomis (pvz. Akcija netaikoma išparduotuvėje esančiom prekėms – nuolaidos nesumuojamos).

8.7. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

8.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą bei informuoti Pardavėją apie susidariusią situaciją el. paštu: info@flokonesidejos.lt

Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

8.9. Prekės pristatomos pirkėjui gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotos nuotraukoje. Pardavėjas neatsako dėl nežymių dydžių, spalvos neatitikimų, nes kiekvienas mūsų gaminys yra gaminamas individualiai, ne gamykliniu būdų. Spalvos neatitikimai galimi, dėl jūsų naudojamo įrenginio, kompiuterio, telefono Ir kita vaizdo nustatymų.

9. Atsakomybė:

9.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis flokonesidejos.lt.

9.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Flokonės Idėjos